Udruženje vaterpolo trenera Srbije

Krajem decembra 2017. godine Udruženje je registrovano u APR-u i održana je prva redovna skupština Udruženja vaterpolo trenera uz prisustvo naših najpoznatijih trenera. Za predsednika Udruženja izabran je Dejan Jovović, na istoj sednici izabrani su i članovi UO na čelu sa Dejanom Savićem, kao i ostali organi Udruženja.

Ciljevi i zadaci Udruženja

Donošenjem novog Zakona o sportu RS, stekli su se uslovi za ponovno osnivanje Udruženja vaterpolo trenera, sa sledećim ciljevima:

očuvanje i unapređivanje kvaliteta vaterpolo sporta,

kvalitetna edukacija i podrška vaterpolo trenerima,

Da planski i organizovano radi na stručnom informisanju i usavršavanju svojih članova na odgovarajući način, a pre svega putem seminara, predavanja i slično,

Upoznaje svoje članove sa najnovijim naučnim, tehnološkim, medodološkim i drugim dostignućima u oblasti sporta a posebno vaterpola,

Da ostvaruje aktivnu saradnju sa drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu kao i sa svetskim udruženjem vaterpolo trenera(WWPCA),

Zastupa i brani interese i ugled trenerskog poziva i struke u celini, kao i ugled i prava svojih članova a sve u skladu sa Ustavnim i zakonskim propisima Republike Srbije.

Udruženje deluje kao konsultant za sprovođenje stručnog rada u vaterpolo klubovima,

Da aktivno učestvuje u pripremanju i sprovođenju Zakona i podzakonskih akata koji regulišu položaj i društveni status vaterpolo trenera,

U skladu sa svojim ovlašćenjima i pravilima dodejuje svojim članovima odgovarajuće priznanje i nagrade.